• 0
    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Betaling. Onze leveringen en prestaties dienen, evenals al de hieraan verbonden taksen, en behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepalingen, op zetel van onze maatschappij betaald te worden. Alleen deze betalingen zijn geldig welke gedaan worden door storting op onze bankrekening of tegen ontvangstbewijs afgeleverd door de firma. Elke vertraging in de betaling zal tot gevolge hebben - en dit zonder dat het nodig is een aanmaning te sturen, een forfaitaire vertragingsvergoeding van 12% van het bedrag van de factuur met een minimum van 37,50 als schadevergoeding en intresten buiten een vertragingsintrest van 1% per maand vanaf de toezegging van de factuur.

2. Klachten. Alle klachten betreffende hoeveelheid en hoedanigheid van de geleverde goederen zullen slechts aanvaard worden indien ze schriftelijk ingediend worden, uiterlijk 8 dagen na de werkelijke ontvangst van de goederen op het leveringsadres. Terugzendingen zullen slechts aanvaard worden indien door de verkoper voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord werd gegeven en deze franco en zonder kosten op het adres van de verkoper geschieden. Het indienen van een klacht, om gelijk welke reden, stelt de koper niet vrij de betalingsvoorwaarden strikt na te leven.

3. Eigendomsbehoud. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de verkoopprijs met inbegrip van de eventuele intresten of andere verschuldigde bedragen, niet zal betaald hebben, dit wil zeggen totdat hij zijn verplichtingen volledig heeft nagekomen.

4. Terugname van de goederen. Geen goederen mogen teruggezonden dan mits schriftelijk akkoord van de verkoper of zijn gevolmachtigde. Enkel ongebruikte goederen komen in aanmerking voor eventuele terugname of vernietiging van de bestelling. De goederen dienen franco en zonder kosten, ongeschonden, op risico van en door de koper verzonden te worden. Om administratie- en magazijnkosten te dekken wordt 12% van de waarde afgehouden, met een minimum van 25.

5. Waarborg. Toestellen zijn gewaarborgd gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de leveringsdatum tegen alle konstruktie- en grondstoffouten, op voorwaarde dat de vastgestelde gebreken niet te wijten zijn aan normale sleet, tekort aan onderhoud en reiniging, ongeschikte smering, verkeerd demonteren of remonteren, of abnormaal gebruik en op voorwaarde dat de schade niet te wijten is aan kwaad opzet, nalatigheid, overbelasting, aanwezigheid van vreemde lichamen in het mechanisme of aan gevallen van heirkracht zoals brand, vochtigheid, vorst, enz.

De electrische uitrustingen en motoren, rubberen buizen, manometers, alle soorten slangen, lampen en over het algemeen, alle apparaten die niet door onszelf of door onze opdrachtgevers vervaardigd werden, worden niet door onze waarborg gedekt. De waarborg van de koper is uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van de defekte stukken binnen de kortst mogelijke termijn, op voorwaarde dat de fabrikant vooraf een materiaal- of constructiefout heeft erkend in het materiaal door hem vervaardigd. Voor deze apparaten is de waarborg beperkt tot deze gegeven door hun fabrikant. De verplaatsingskosten en het werkloon zijn steeds ten laste van de klant, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepalingen. De kosten van de verzending der goederen naar onze werkplaats en van hun terugzending, blijven altijd ten laste van de klant. Er wordt nooit tussengekomen in de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zijn van een fout in de grondstof of in de konstruktie onafgezien of deze al of niet aanleiding geeft tot toepassing van de waarborg. De koper verzaakt uitdrukkelijk aan eender welke eis uit hoofde hiervan. De waarborg dient ingeroepen te worden binnen de 24 uren nadat een onregelmatigheid in de werking van onze apparaten of een gebrek of een defekt van gelijk welke aard werd vastgesteld en dit schriftelijk werd bevestigd. De koper behoudt zich het recht voor het nakomen van zijn verplichtingen afhankelijk te maken van de integrale betaling van de prijs en van het nakomen, door de koper, van al zijn verplichtingen. De toepassing van de waarborg verlengt in geen geval de waarborgperiode.

6. Uitdrukkelijke ontbinding beding. Bij niet betaling op de vervaldag zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn na verloop van een termijn van 14 dagen nadat de verkoper per aangetekend schrijven de koper heeft aangemaand zijn verplichtingen na te komen. De goederen dienen in dit geval door en op de kosten van de koper te worden teruggezonden. Ten titel van schadevergoeding voor ontbinding van de verkoop en de kosten van terugname heeft de verkoper recht op 20% van de overeengekomen verkoopprijs.

7. Betwisting. Alle betwistingen tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de verkoper zijn hoofdzetel heeft, zelfs in geval van pluraliteit der verweerden, van incidentiële eisen of van een vordering tot tussenkomst of waarborg. Geen enkele omstandigheid, zoals franco verzendingen, betaling door middel van al of niet geaccepteerde wissels, aflevering van een ontvangstbewijs en aanvaarding van een bepaalde regeling, enz..., veroorzaakt schuldvernieuwing of afwijking van de clausule ter bepaling van de rechtsmacht.

8. Bestek. Onze bestekken stellen geen vaste verbintenis samen doch worden slechts afgegeven als inlichting en onder voorbehoud van wijzigingen gejustifieerd door de prijs van de onderdelen en het werkloon. De klant verbindt zich de onkosten te betalen voor demontage en montage nodig voor het opstellen van het bestek alsmede de forfaitaire onkosten voor het opmaken ervan. Voor het geval dat, tijdens het werk, andere herstellingen en onderdelen, buiten de reeds voorziene, moesten nodig blijken, dan zullen deze het voorwerp uitmaken van een bijkomend bestek indien het bedrag van 10% hoger ligt dan het eerste bestek. De onkosten veroorzaakt door depannage en het slepen tot onze werkplaats zijn niet inbegrepen in ons bestek. In geval de klant het bestek aanneemt zal hij gehouden zijn aan de hersteller, indien deze het eist, één derde van het bedrag te storten als waarborg.

9. Algemeen. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden vermeld op prijsaanvragen of bestelbons van de klant. De klant verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door de verkoper zijn bestelling over te maken. 

VREDA

Lodewijk de raetstraat 46 - 3920 LOMMEL - Tel: 011/54.43.37 - info@vreda.com       
Openingsuren winkel: ma-vrij: 8.00-12.00 12.30-17.30
zaterdag: 9.00-12.00

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.


 

vrijdag 1, zaterdag 2 en maandag 11 november,
zullen wij gesloten zijn.